Ochrana osobných údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

CustomAir, s. r. o.

Falešníka 428/6, 971 01 Prievidza

+421 904 422 493

info@customair.sk

Dátum: 5. 12. 2023

Vážení klienti a návštevníci,

Sme si vedomí dôležitosti ochrany vašich osobných údajov a zaväzujeme sa k ich zabezpečeniu v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov. Týmto vám poskytujeme informácie o tom, ako spracúvame a chránime vaše osobné údaje.

Identita a kontaktné údaje prevádzkovateľa:

Prevádzkovateľom osobných údajov je CustomAir, s. r. o. s adresou M. Falešníka 428/6. Môžete nás kontaktovať na tel. čísle +421 904 422 493 alebo prostredníctvom emailu info@customair.sk

Účely spracúvania osobných údajov:

Vaše osobné údaje spracúvame výhradne na účely poskytovanie služieb, vybavovanie objednávok a na marketingové účely.

Kategórie osobných údajov:

Spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov: meno, adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo.

Príjemcovia osobných údajov:

Vaše osobné údaje môžu byť poskytnuté tretím stranám len v prípade, ak to vyžadujú právne predpisy alebo v súvislosti s poskytovaním našich služieb.

Doba uchovávania údajov:

Vaše osobné údaje uchovávame len počas nevyhnutnej doby potrebnej na dosiahnutie účelu, pre ktorý boli získané, a v súlade s platnými právnymi predpismi.

Práva dotknutej osoby:

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom, ich opravu, výmaz, obmedzenie spracúvania a prenositeľnosť údajov. Máte tiež právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas so spracúvaním údajov.

Právo podať sťažnosť:

Máte právo podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov alebo inom príslušnom orgáne dohľadu, ak máte podozrenie, že spracúvanie vašich osobných údajov nie je v súlade s platnými právnymi predpismi.

Ochrana osobných údajov a Google Analytics 4

Aby sme vám poskytli lepší zážitok a lepšie porozumenie návštevníkom, využívame nástroj na analýzu webovej návštevnosti s názvom Google Analytics 4. Tento nástroj zhromažďuje anonymné informácie o tom, ako našu stránku používate.

Zhromažďovanie anonymných údajov:

Google Analytics 4 používa súbory cookies na získavanie informácií o vašej návšteve našej webovej stránky. Tieto informácie sú anonymné a neobsahujú osobné údaje, ktoré by umožňovali vašu identifikáciu. Zhromaždené údaje zahŕňajú napríklad zobrazenia stránok, čas strávený na stránke a zdroje, ktoré vás na stránku priviedli.

Zachovanie súkromia:

Vaša bezpečnosť a súkromie sú pre nás dôležité. Údaje zhromaždené pomocou Google Analytics 4 nebudú použité na identifikáciu jednotlivcov. Snažíme sa minimalizovať množstvo zhromaždených údajov a dodržiavať všetky platné právne normy týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Možnosti správy súborov cookies:

Máte možnosť zablokovať súbory cookies alebo upraviť svoje nastavenia v prehliadači, aby ste odmietli ich používanie. Upozorňujeme však, že blokovanie súborov cookies môže ovplyvniť niektoré funkcie našej stránky.

Prenos údajov tretím stranám:

Osobné údaje zhromaždené Google Analytics 4 nebudú zdieľané tretím stranám, pokiaľ to nevyžadujú platné právne predpisy alebo nie je nevyhnutné na poskytnutie našich služieb.

Práva dotknutej osoby:

Ak máte otázky týkajúce sa spracúvania údajov prostredníctvom Google Analytics 4 alebo ak chcete uplatniť svoje práva na ochranu osobných údajov, prosím, kontaktujte nás na info@customair.sk

Aktualizácie ochrany osobných údajov:

Toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov môže byť aktualizované v súlade s právnymi predpismi alebo zmenami v používaní Google Analytics 4. Pravidelne sa vráťte na túto stránku, aby ste sa oboznámili so všetkými aktualizáciami.

Vďaka za váš záujem a dôveru.